Loading..

Product was successfully added to your shopping cart.

5

Product was successfully added to your comparison list.

Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym prowadzonym przez Sprzedającego pod adresem www.bartajski.pl. Sprzedającym jest Kolabo sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie 31-553 ul. Fabryczna 15. Zarejestrowany pod numerem NIP: 6751585091, REGON: 366723545, KRS: 0000667036, zwany także zamiennie "Usługodawcą". Kontakt z Usługodawcą można uzyskać korzystając z adresu poczty elektronicznej: biuro@bartajski.pl


§1 Definicje

 1. Regulamin - niniejszy regulamin. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).

 2. Klient - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, a posiadająca zdolność do czynności prawnych, która na zasadach określonych w niniejszym regulaminie dokonuje Zamówienia w Sklepie Internetowym.

 3. Konsument – Klient będący osobą fizyczną, korzystający ze Sklepu Internetowego w celu niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

 4. Usługodawca - podmiot świadczący usługi sprzedaży za pośrednictwem Sklepu Internetowego na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

 5. Przedmiot transakcji - Towary wymienione i opisane na stronie internetowej Sklepu Internetowego.

 6. Towar – rzecz ruchoma, prezentowana w Sklepie Internetowym, której dotyczy Umowa Sprzedaży.

 7. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu ustawy Kodeks cywilny, zawarta pomiędzy Usługodawcą a Klientem, z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu.

 8. Sklep Internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod adresem www.bartajski.pl, za pośrednictwem którego Klient może złożyć Zamówienie.

 9. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta określające jednoznacznie rodzaj i ilość Towarów, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży.

 10. System teleinformatyczny – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego Rodzaju sieci urządzenia końcowego.

 

§2 Zasady ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem www.bartajski.pl

 2. Warunkiem złożenia Zamówienia w Sklepie Internetowym przez Klienta jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i akceptacja jego postanowień w czasie realizacji Zamówienia.

 3. Sklep internetowy www.bartajski.pl prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem sieci Internet.

 4. W ramach wymagań technicznych niezbędnych do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca w celu realizacji zamówień, Klient powinien dysponować aktywnym kontem poczty elektronicznej (e-mail) oraz urządzeniem podłączonym do sieci Internet, spełniającym następujące minimalne wymagania techniczne:

  1. przeglądarka internetowa Internet explorer w wersji 9 lub nowszej.

  2. minimalna rozdzielczość ekranu 1024x768 pikseli.

 5. Klient zobowiązany jest do niedostarczania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujące przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich.

 

§3 Składanie zamówień

 1. Wszystkie ceny podane na stronach internetowych www.bartajski.pl są cenami brutto podanymi w złotych polskich. Podane ceny nie obejmują kosztów dostawy, minimalna wartość zamówienia na dowóz wynosi 25,00 zł do 4 km. Koszt dostawy na terenie miasta do 4km przy zamówieniu powyżej 25,00 zł - 8,00 zł, powyżej 55,00 zł – 0,00 zł. Minimalna kwota zamówienia na terenie miasta pomiędzy 4km a 6 km wynosi 60 zł, koszt dostawy 8,00 zł.

 2. Zamówienia są przyjmowane przez stronę internetową.

 3. Zamówienia składane poprzez stronę internetową można składać od poniedziałku do niedzieli w godzinach od 10:30 do 20:30 z wyjątkiem dni świątecznych, w których godziny otwarcia i zamówień on-line ustalane są na bieżąco.

 4. Zamówienie jest skuteczne, jeśli Klient prawidłowo wypełni formularz zamówienia i prawidłowo poda dane kontaktowe w tym dokładny adres, na który zamówienie ma być wysłane oraz numer telefonu i adres e-mail.

 5. W wypadku, gdy podane dane nie są kompletne, Sprzedający skontaktuje się z Klientem. Jeśli kontakt z Klientem nie będzie możliwy, Sprzedający ma prawo do anulowania Zamówienia.

 6. Klient w procesie składania zamówienia może wyrazić wolę otrzymania paragonu fiskalnego lub faktury VAT, która może zostać załączona do wysyłanego zamówienia lub przesłana drogą pocztową, na wskazany adres.

 7. W trakcie składania Zamówienia, Klient może wyrazić zgodę na umieszczenie danych osobowych w bazie danych Sklepu Internetowego Sprzedającego w celu ich przetwarzania w związku z realizacją Zamówienia. W wypadku udzielenia zgody, Klient ma prawo do wglądu w swoje dane, ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia.

 8. Klient może skorzystać z opcji zapamiętania jego danych przez system w celu ułatwienia procesu składania kolejnego Zamówienia. W tym celu Klient powinien podać login i hasło, niezbędne do uzyskania dostępu do swojego konta. Login Klienta to podany przez niego adres e-mail. Hasło jest ciągiem znaków ustalanych przez Klienta. Hasło Klienta nie jest znane Sprzedającemu i Klient ma obowiązek zachowania go w tajemnicy i chronienia przed niepowołanym dostępem osób trzecich.

 9. Po złożeniu przez Klienta skutecznego zamówienia, otrzyma on automatyczną odpowiedź ze sklepu potwierdzającą złożenie zamówienia, w celu dokończenia zamówienia należy postępować zgodnie z otrzymanymi instrukcjami w e-mailu.

 10. Czas rozpoczęcia realizacji zamówienia pokrywa się z momentem dokonania zamówienia w przypadku płatności kartą lub wyborem opcji płatności przy odbiorze gotówką.

 

§4 Koszty dostawy

 1. Zamówienie jest wysłane pod adres wskazany w formularzu zamówienia. Restauracja poinformuje Klienta niezwłocznie o nieprawidłowo wypełnionym formularzu zamówienia, który uniemożliwia dokonanie wysyłki lub może ją opóźnić.

 2. Zamówienie jest dostarczane przez wewnętrznego kierowcę BarTajski. Opłata za dostarczenie zamówienia poniżej 55,00 zł na terenie do 4km wynosi 8,00 zł, zaś zamówienia na wartość powyżej 55,00 zł na terenie do 4 km są zwolnione z opłaty za dowóz. Opłata za dostarczenie zamówienie na terenie od 4 km do 6 km wynosi 8,00 zł, a wartość minimalna zamówienia musi wynosić 60 zł, w innym wypadku zamówienie nie zostanie zrealizowane.

  Istnieje możliwość odbioru osobistego zamówienia w restauracji BarTajski. Do każdego zamówienia na wynos lub dowóz automatycznie jest doliczany koszt opakowań, opakowaniekosztuje 1,00 zł. O ilości potrzebnych opakowań decyduje pracownik który pakuje zamówienie, zawsze jest to optymalna ilość do danego zamówienia.

   

 

§5 Płatności

 1. Na każde sprzedane zamówienie wystawiamy paragon lub fakturę VAT.

 2. Płatność za zamówienie może nastąpić przy odbiorze towaru za pomocą gotówki lub karty płatniczej.

 

§6 Postępowanie reklamacyjne

 1. Reklamacje dotyczące funkcjonowania serwisu użytkownik może zgłaszać na adres e-mail biuro@bartajski.pllub w formie pisemnej na adres ul. Fabryczna 15, 31-553 Kraków. Reklamacja powinna zawierać co najmniej adres e-mail użytkownika oraz dokładny opis stanu faktycznego.

 2. Reklamacje zostaną rozpatrzone niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 14 dni roboczych. Użytkownik zostanie poinformowany o swojej reklamacji poprzez e-mail lub listownie.

 

 

§7 Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. 2000 nr 22 poz. 271 ze zm.),ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. 2002 nr 141 poz. 1176 ze zm.), ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 ze zm.).

 2. Spory wynikające ze stosowania niniejszego Regulaminu i w związku z wykonywaniem zawartych umów między Sklepem a Klientami, będą rozpatrywane przez Sąd właściwy według przepisów o właściwości rzeczowej i miejscowej zgodnie z ustawą z dnia 17.11.1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. nr 43 poz. 296 ze. zm.).

Obecnie czyli

restauracja jest zamknięta

zapraszamy:
Poniedziałek - Piątek: 11:00 - 19:00
Sobota: 12:00 - 20:30
Niedziela: 12:00 - 20:30

Zamknięte